Sunday, 2 March 2014

Year 2 Fortnight of celebrations

Our fortnight of celebrations.Over the next two weeks we will be celebrating St.Davids day, Shrove Tuesday, Fairtrade fortnight and World Book Day. 


Activities that can be done at home
Think about ways in which St Davids day is celebrated and go to the following website for some St Davids day activities.

St Davids Day Activities


Shrove Tuesday.

Help your parents to make pancakes and take a photo to bring into school.

Fairtrade Fortnight.


When you go food shopping with your parents look out for the Fairtrade logo on different foods and make a list of all the Fairtrade food you find.
Find out why we need Fairtrade products.

World Book Day.Look at a selection of different fairytales at home, read and discuss the stories with your family. Choose your favourite character from the stories and dress up as that character on World Book Day.
Dathliadau


Dros y pythefnos nesaf rydym yn mynd i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, Diwrnod Crempog, Masnach Deg a Diwrnod y Llyfrau.


Gweithgareddau i wneud adref:


Meddyliwch am sut rydym yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi. Cliciwch ar y wefan isod am weithgareddau Dewi Sant.
Diwnod Crempog

Gwnewch crempogau gydag eich rhieni a dewch a llun i'r ysgol. Masnach Deg

Pan rydych yn mynd siopa gydag eich rheini, edrychwch am y logo Masnach Deg ar wahanol fwydydd a gwnewch restr o'r bwydydd Masnach Deg rydych wedi ffeindio. 
Darganfyddwch pam mae angen bwydydd Masnach Deg arnom. Diwrnod y Llyfrau


Edrychwch ar storïau tylwyth deg, darllenwch a thrafodwch y storïau gydag eich rhieni. 
Dewiswch eich hoff gymeriad o'r storïau a gwisgwch i fyny fel y cymeriad hynny ar 

Diwrnod y Llyfrau. Sunday, 26 January 2014

Year 2 : 27.01.14 - 8.02.14Year 2

27.01.14 - 8.02.14

This fortnight we will be celebrating Chinese New Year. We will be studying China, where China is, the twelve animals celebrated at New Year and its New Years' traditions.
 

Activities you can do at home to further your learning

Fact File

 You can create a fact file on China using words, pictures and drawings. The information can be collected from books or websites. There are links below to help you. 

Make a dragon

 You can create your own dragon using different colours and patterns. Use paints, card, paper and recycled resources from home.


Maths

In maths we will be looking at fractions - Halves and quarters 1/2 and 1/4. You can fold different paper shapes into halves and quarters.
We will also be looking at number patterns - Counting in 1's forwards and backwards, 2's, 5's and 10's.

The Chinese New Year Animals

Chinese years are named after one of twelve animals. People born in the appropriate year are said to have the personality of the animal. Look below to find out which animal your family members are.
Rats: are cheerful, charming and welcome everywhere

Oxen: are hardworking and patient

Tigers: have a forceful personality and are adventurous and confident

Rabbits: are home lovers, peaceable and sociable

Dragons: have strong personalities, love their freedom and hate routine

Snakes: are sensitive with a strong sense of responsibility

Horses: are hardworking, admirable and ambitious

Rams: are gentle, caring and achieve what they want by kindness

Monkeys: are charming, cheeky and clever

Roosters: are faithful to family and friends

Dogs: are loyal and caring with a fearless streak

Pigs: are peace loving, trusting and strongBelow are some useful websites
 Bird Watch.
This fortnight is also the RSPBs National Garden Bird Watch, we will be carrying out our own bird watch in school, This will involve making bird feeders and cakes for the birds, going on Wellie walks to see how many birds we can find and recording our results in tables and graphs.


Blwyddyn 2 

27.01.14 - 8.02.14 Dros y pythefnos nesaf rydym yn mynd i fod yn dathlu blwyddyn newydd y Tsieineaidd. 
Rydym yn mynd i astudio Tsieina, ble mae Tsieina, y deuddeg anifail sy’n cael eu dathlu yn y flwyddyn 
 newydd a thraddodiadau'r flwyddyn newydd. 


Gweithgareddau rydych yn gallu gwneud gartref:1. Creuwch ffeil yn llawn ffeithiau ar Tsieina, gan gynnwys geiriau a lluniau. 
Casglwch y wybodaeth o lyfrau neu’r we. Mae yna gysylltiadau isod i’ch helpu.

2. Creuwch ddraig gan ddefnyddio lliwiau a phatrymau gwahanol. 
Defnyddiwch baent, carden, papur ac adnoddau ailgylchu o’r cartref. Mathemateg


Yn mathemateg rydym yn mynd i fod yn gwneud ffracsiynau – hanner a chwarter (1/2 a 1/4). 
Rydych yn gallu plygu papur mewn i haneri a chwarteri. 

Byddwn hefyd yn edrych ar batrymau rhif – cyfri fesul 1, 2, 5 a 10, yn ôl ac ymlaen.
Anifeiliaid Blwyddyn Newydd y Tsieineaidd

Yng nghalendr y Tsieineaidd mae pob blwyddyn yn cael ei gynrychioli gan anifail. 
Edrychwch isod i weld pa anifail ydych chi:
Llygoden fawr: llawen, swynol ac yn cael croeso i bobman.

Eidion: gweithio’n galed ac yn amyneddgar.

Teigr: Hyderus, anturus a phersonoliaeth egniol. 

Cwningen: caru ei gartref, heddychlon a chyfeillgar.

Draig: personoliaeth cryf, hoffi rhyddid ac yn casáu trefn.

Neidr: teimladwy/synhwyrus a synnwyr cryf o gyfrifoldeb.

Ceffyl: gweithio’n galed, rhagorol ac uchelgeisiol.

Gafr: addfwyn, hoffi gofalu am bethau a phobol, ac yn llwyddo i wneud pethau trwy fod yn garedig. 

Mwnci: swynol, digywilydd ac yn alluog.

Ceiliog: ffyddlon i’w teulu a ffrindiau.

Ci: yn gofalu ac yn ffyddlon.

Mochyn: ffyddlon, cryf ac yn serch. Dyma rhai gwefannau defnyddiol:
Gwylio adar yr ysgol

Dros y pythefnos yma byddwn hefyd yn gwylio adar o amgylch yr ysgol. Bydd hwn yn cynnwys y plant yn creu
 porthwyr adar, mynd am dro o amgylch yr ardal allanol a recordio ein canlyniadau mewn i dablau a graffiau.      

Sunday, 12 January 2014

Year 2

 13.01.14 - 24.01.14

Our theme this term is Plants and Animals. For the above dates we will be studying 'Night and Day'. 
We will be learning about nocturnal animals and facts about these animals. We will also be looking at natural and man-made light sources and investigating how shadows are made.
In our creative area, we are going to be making owls and lanterns by using various materials. Activities that can be done at home...

Nocturnal Animals.
Research a nocturnal animal of your choice and create a fact sheet. You can use the library or Internet to help you find the information you may need. 


Looking at light sources.

Find light sources all around you, both inside and outside your home. Think about which ones are natural and which ones are man-made.
Find different ways in which you can make shadows.
Find out how people had light years ago when there was no electricity.


Maths

Practise adding three or more numbers together. Remember to look for any numbers that add together easily. This will make it easier to add them.

E.g. 7+3+5 :     7+3 = 10 then add the 5:    7+3+5 = 15

20 + 40 + 60:   60 + 40 = 100 then add the 20:   20+40+60 = 120 

Practise subtracting numbers.
Books related to the topic which you can read/discuss at home-

Owl Babies

The Owl Who Was Afraid Of The Dark
Peace At Last
Can't You Sleep Little Bear?
Blwyddyn 2

13.01.14 - 24.01.14


Ein thema'r tymor yma yw Anifeiliaid a Phlanhigion. Am y bythefnos nesaf rydym yn mynd i astudio 'Dydd a Nos'. 
Rydym yn mynd i ddysgu am anifeiliaid nosol. Rydym hefyd yn mynd i edrych ar ffynonellau golau sydd wedi eu creu gan ddyn a ffynonellau golau naturiol, gan gynnwys ymchwilio sut mae cysgodion yn cael eu creu. 
Yn ein hardal greadigol, rydym yn mynd i greu tylluanod a llusernau gan ddefnyddio deunyddiau amrywiol. 


Gweithgareddau gallwch gwblhau adref...

Anifeiliaid Nosol:
Ymchwiliwch anifail nosol o'ch dewis chi a gwnewch dudalen ffeithiol. Rydych yn gallu defnyddio'r llyfrgell neu'r we i'ch helpu ddarganfod gwybodaeth berthnasol. Ffynonellau golau:
Ffeindiwch ffynonellau golau sydd o'ch amgylch, yn y tŷ a rhai sydd tu allan. Meddyliwch am ba rhai sy'n naturiol a pha rhai sydd wedi cael eu creu gan ddyn. 

Ffeindiwch fathau gwahanol o sut allwch greu cysgodion. 
Ffeindiwch allan sut cafodd pobl olau blynyddoedd yn ôl pan nad oedd yna drydan. Mathemateg:
Ymarfer adio 3 rhif neu fwy gyda'i gilydd. Cofiwch edrych am unrhyw rifau gall adio'n rhwydd gyda'i gilydd. Bydd hwn yn gwneud yn haws i'w adio. 


Er enghraifft:   

7+3+5 :     7+3 = 10    wedyn adiwch y 5:     7+3+5 = 15

20 + 40 + 60:     60 + 40 = 100    wedyn adiwch y 20:     20+40+60 = 120


Gallwch hefyd ymarfer tynnu rhifau. Llyfrau sy'n berthnasol i'r topig gallwch ddarllen/trafod adref:


Methu Cysgu Wyt Ti, Arth Bach?
Y Dylluan Oedd yn Ofni'r Tywyllwch.  
Heddwch o'r Diwedd.